بسته بندی اثاثیه منزل
بسته بندی

بسته بندی اثاثیه منزل

بسته بندی اثاثیه منزل یکی از خدماتی می باشد که مجموعه های باربری ارائه می کنند.

مجموعه باربری باتوبار در کنار جا به جایی وسایل و اثاثیه ، خدمات مربوط به بسته بندی

را نیز ارائه می کند

انتخابگر پوسته